Term Dates

Summer Term (2nd Half)

Monday 13th June to Friday 22nd July 2022

Summer Break

Monday 25th July to Friday 2nd September 2022

Autumn Term (1st Half)

Monday 5th September to Friday 14th October 2022

Autumn Half Term

Monday 24th October to  Friday 28th October 2022

Autumn Term (2nd Half)

Monday 31st October to Friday 16th December 2022

Winter Break

Monday 19th December to Friday 30th December 2022